بر#سینــہ میزنند. . .

ڪہ مبــادا،

درونِ آن

غیر از #حسیـــن

خـانہ ڪند،

#عشــق دیگری . . .