من آدمی خودخواه، بی حوصله و البته کمی متزلزل هستم، اشتباه می کنم،

از کنترل خارج می شوم و گاهی کنترل کردن من سخت می شود

 اما اگر نتوانید بدترین حالت من را تحمل کنید بی شک شایستگی بهترین حالتم را هم ندارید