آی قصه قصه...


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابراهیم .....

................


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابراهیم .....

یواش یواش یاد میگرم،فرمانده یعنی باکری..همت..شهبازی...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابراهیم .....

...........

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابراهیم .....

اسیر یک نام


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابراهیم .....